LogoGnssthai GNSS Thai เราคือผู้ให้บริการด้าน GNSS ในประเทศไทย มานานกว่า 10 ปี phone 095-856-5171   cropped-LINE-Logo  gnssthai   email  gnssthai@gmail.com facebook_logos_PNG19761 GNSS thai

ข่าวสาร GNSS

การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server)

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server) ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยาย โดยมีนางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การต้อนรับ การฝึกอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้มาตรฐาน OGC (Open Geospatial Consortium) และ ISO (International Standard Organization) และเรียนรู้การให้บริการแผนที่บนอินเทอร์เน็ต การจัดสร้างระบบการให้บริการข้อมูลที่เรียกว่า OGC Web Map Service โดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของระบบ Web Map Service (WMS) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อผู้ใช้กับผู้ให้บริการข้อมูลในระบบ ที่เรียกว่า Geospatial […]

BeiDou’s Applications, Role in Asia Continue to Evolve

Asia is booming, and China’s BeiDou satellite navigation system seems prepped to boom right along with the growing region. Home to more than 60% of the world’s population, Asia is the world’s fastest growing economic region — and an increasingly important GNSS market. China’s BeiDou navigation satellite system (BDS) will expand its cooperation to Thailand […]

news_20160626_thumbnails

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พศ.2558

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรังวัดโดยระบบโครงข่าย การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดและทำแผนที่ ด้วยการหาค่าพิกัดฉากโดยระบบดาวเทียม Global Navigation Satellite System (GNSS) และเป็นการยกระดับมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย ให้มีความละเอียดแม่นยำถูกต้องสูง สามารถตอบสนองการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกรมที่ดินได้ออกระเบียบการใช้งาน RTK Network ประจำปี พศ.2558 ระเบียบตามไฟล์ PDF ด้านล่าง คลิกที่นี่ เพื่อ download file PDF

1262-6333

สทอภ. จับมือ BOI ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ

สทอภ. จับมือ BOI ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ ให้สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเข้าสู่ระดับสากลได้ ทั้งทางด้านของประสิทธิภาพในการผลิต (Production Efficiency) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Enhancement) จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1) การจัดสัมมนาภายในงาน Startup Thailand 2016 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ขึ้นในประเทศไทย 2) การพาคณะนักลงทุนต่างชาติเข้าเยี่ยมชม Space Krenovation Park และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศให้กับนักลงทุนกลุ่มนี้ และ 3) การจัดงาน SUBCON THAILAND 2016 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2559 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ […]